Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING FRANKRIJK

(goedgekeurd in de Algemene Leden Vergadering van 9 december 2009)

Algemeen

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het door het bestuur vastgestelde baanreglement en de aanwijzingen van het bestuur, of de afzonderlijke leden van het bestuur.

Artikel 2

1. De leden zijn verplicht adreswijzigingen, schriftelijk of per e-mail, ten spoedigste aan de secretaris op te geven. 2: De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Deze en, indien verschuldigd, het entreegeld dienen per incasso te worden voldaan. De machtiging dient bij inschrijving te worden getekend. 3. De overgang van senior lid naar niet-spelend lid kan slechts plaatsvinden per 1 januari van het verenigingsjaar volgend op de datum van het verzoek. 4. Bij een lidmaatschap niet beginnende in januari, evenals bij overgang van niet-spelend lid naar seniorlid, is contributie verschuldigd over de resterende maanden van het verenigingsjaar, inclusief de maand van aanmelding.

Artikel 3

1. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissie vergaderingen), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn. 2. Het entreegeld bedraagt â‚ 35,- met een maximum van â‚ 57,- per gezin. 3. Gezinsleden van leden kunnen met voorrang lid worden van de vereniging. 4. Alle seniorleden zijn verplicht volgens het barreglement dienst te doen en alle daarbij behorende werkzaamheden te verrichten m.u.v.   – Een seniorlid op 1 januari van enig jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,  - Een seniorlid op 1 januari van enig jaar de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt,   – Uitwonende studenten die geen kans zien doordeweeks bardiensten te doen.

Vergaderingen

Artikel 4

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede om de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5

1. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een e-mail met alle te behandelen agendapunten aan ieder bestuurslid, tenminste drie dagen voor de datum der vergadering. 2. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. 3. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6

1. Kandidaatstelling van een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden. 2. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. 3. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7

Een besluit van, of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen, of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet inbegrepen, en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

Artikel 8

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9

Aller op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 10

1. De algemene vergadering kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. 2. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen worden geregeld of gewijzigd. 3. De commissies, met uitzondering van de commissies als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, kunnen te alle tijden door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door andere worden vervangen.

Artikel 11

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten ( kascommissie), bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij de ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Besluitvorming

Artikel 12

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming.

Artikel 13

1: Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige – en blanco stemmen buiten beschouwing. 2: Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van een stem. 3: Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 14

1. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. 2. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. 3. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. 4. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Artikel 15

1. Bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen en benoemd voor een periode van drie jaar, onverminderd hetgeen is gesteld in artikel 9, lid 5 der statuten. 2. De maximale periode waarin een bestuurslid zitting heeft in het bestuur bedraagt negen jaar. 3. Het bestuur kan bij hoge uitzondering de algemene vergadering verzoeken af te wijken van de in lid 2 van dit artikel genoemde periode, met opgave van reden.

Artikel 16

1. De op statutaire wijze tot een verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin invoeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. 2. Ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. 3. Ieder jaar treden bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. 4. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. 5. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van de bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. 6. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 17

1. In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. 2. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. 3. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 18

Schade aan de vereniging of een hare bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of te dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 19

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 4 onder sub c der statuten, wordt gesteld op € 5000,-.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 20

1. Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: a) Namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen. b) Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur. c) De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. 2. Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulieren

Artikel 21

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en – datum.

Slotbepalingen

Artikel 22

1. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement en overige reglementen niet voorzien beslist het bestuur. 2. Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vastgestelde vergoeding.