Baanreglement

BAANREGLEMENT TENNISVERENIGING FRANKRIJK

Algemeen

Artikel 1

1. De banen van Tennisvereniging Frankrijk (TVF) zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van TVF en hun introducés, zulks met inachtneming van het hierna in artikel 11 “Introductie” bepaalde.

2. De tijden, waarop gespeeld kan worden, zijn door het bestuur als volgt vastgesteld:
- Senioren : alle dagen van de week 07.00 – 23.00 uur
- Junioren : maandag t/m vrijdag 07.00 – 19.30 uur* & zaterdag en zondag 07.00 – 23.00 uur.

(* na 19.30 uur mag worden doorgetennist, totdat een senior de baan afhangt)

Artikel 2

Het meenemen van honden is toegestaan, mits deze zijn aangelijnd en geen overlast veroorzaken.

Artikel 3

Rijwielen moeten worden geplaatst in de daarvoor bestemde rijwielklemmen binnen of buiten de hekken, danwel op een andere door het bestuur aangegeven plaats. Het is verboden binnen de hekken te fietsen.

Artikel 4

Motoren en auto’s zijn te parkeren op het parkeerterrein van het park. Er dient een vrije doorgang te zijn van de Elsweg naar de toegangspoort van het park. Het parkeren van motorvoertuigen in deze doorgang is, mede op last van de brandweer, ten strengste verboden.

Artikel 5

Het is niet toegestaan op het terrein van TVF handel te drijven, van welke aard ook, behoudens met toestemming van het bestuur.

Artikel 6

Tennisles (tegen betaling) op het park van TVF kan alleen worden gegeven door een door het bestuur van TVF aangewezen perso(o)n(en), middels richtlijnen die tussen deze perso(o)n(en) en het bestuur van TVF zijn vastgesteld.

Artikel 7

Het is verboden op de banen:

1. te roken;

2. glaswerk mee te nemen.

Artikel 8

Een bestuurslid heeft de bevoegdheid een ieder die zich misdraagt, of zich niet houdt aan dit baanreglement, onmiddellijk van het tennispark te verwijderen. Bij herhaling van overtreding door dezelfde persoon kan het bestuur besluiten, conform artikel 7 lid 1 van de Statuten Tennisvereniging Frankrijk, het betreffende lid te schorsen.

Artikel 9

Tennisvereniging Frankrijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van leden, of andere personen die zich op het park bevinden.

Artikel 10

Tennisvereniging Frankrijk is niet aansprakelijk voor ongevallen en gevolgen daarvan, welke op of rondom het tennispark hebben plaatsgevonden en waarbij leden of andere personen, die zich op het park bevinden, zijn betrokken.

Introductie

Artikel 11

1. Een introducé is een persoon, niet lid van TVF, die door een lid van TVF wordt uitgenodigd om te gaan tennissen op het park van TVF.

2. Ieder lid heeft het recht met een introducé te gaan tennissen, op tijdstippen dat de baanbezetting dat toelaat.

3. Spelen met een introducé is niet toegestaan door een bezette baan af te hangen.

4. Een introducé wordt aangemeld middels een introductieformulier, dat in de gang tussen de kleedkamers of aan de bar verkrijgbaar is.

5. De kosten voor een introducé bedragen â‚ 3,00 per dag en dienen bij voorkeur bij de bar te worden voldaan. Wanneer er geen clubhuis bezetting is wordt men verzocht het formulier samen met de vergoeding in het bijgevoegde envelopje te doen en in de brievenbus bij de voordeur te deponeren.

6. Een lid van TVF mag per keer slechts één persoon introduceren.

7. Per verenigingsjaar mag één persoon maximaal driemaal worden geïntroduceerd.

Kleding en schoeisel

Artikel 12

1. De banen mogen uitsluitend worden bespeeld op tennisschoenen, waarvan het profiel van de zolen de banen niet kan beschadigen. (profiel in de zool en niet erop, zoals noppen etc.)

2. Het dragen van correcte tennis-/sportkleding is verplicht

Gebruik van de tennisbanen

Artikel 13

Het bestuur heeft de bevoegdheid banen en speeltijden ter beschikking te stellen voor training, tennisles, toernooien en overige evenementen. Tevens kan het bestuur voor bepaalde tijden de banen alleen voor jeugdleden of alleen voor senioren ter beschikking stellen. Hiervan zal het bestuur duidelijk zichtbaar mededeling doen.

Artikel 14

1. Er moet door de leden gelegenheid worden gegeven tot het onderhouden en repareren van de banen. Hierdoor kan het voorkomen, dat op één of meerdere banen tijdelijk niet kan worden gespeeld.

2. Met betrekking tot het behandelen van de banen dienen de leden de aanwijzingen van de (leden van de) baancommissie op te volgen.

Artikel 15

Beschadigingen aan de banen, materiaal, clubhuis of andere eigendommen van TVF moeten onmiddellijk worden gemeld aan de leden van de baancommissie, of aan het bestuur.

Het afhangsysteem

(gebruiksaanwijzing is te vinden bij het afhangbord)

Artikel 16

Spelen en tennisles is alleen toegestaan, indien een geldig pasje is afgehangen

Artikel 17

1. Het pasje kan slechts voor één periode van 45 minuten worden opgehangen op het afhangbord.

2. Indien andere leden een baan niet hebben afgehangen mag na 45 minuten worden doorgespeeld, totdat alsnog door andere spelers de baan wordt afgehangen.

3. De op het afhangbordje in te stellen tijd is het moment van wisselen.

4. Het is spelers alleen toegestaan een speelperiode te reserveren (afhangen), indien deze spelers daadwerkelijk op het tennispark aanwezig zijn en blijven tot het moment van aanvang van de door hen gereserveerde periode.

5. Een speler mag pas na afloop van een speelperiode opnieuw afhangen, en niet tijdens het spelen.

6. Het is niet toegestaan tijdens het spelen de klok op het afhangbordje opnieuw in te stellen.

Artikel 18

1. Het is niet toegestaan pasjes van anderen zonder hun toestemming te verhangen.

2. Het spelen op een periode waarvoor men niet heeft afgehangen is niet toegestaan.

3. Men mag geen baan afhangen waarop wordt gespeeld, indien een lege baan beschikbaar is.

4. De baan moet worden verlaten, zodra andere spelers zich melden die de nieuwe speelperiode hebben gereserveerd.

5. Indien de bezettingsgraad van de banen dit noodzakelijk maakt moet er gedubbeld worden.

Verlichting.

Artikel 19

1. De baanverlichting moet gefaseerd worden ingeschakeld, alleen voor de banen waarop wordt gespeeld.

2. Wanneer er geen behoefte meer is om te spelen dienen de laatste spelers de verlichting te doven; ook wanneer deze niet door hen zijn ontstoken.

3. Het opnieuw inschakelen van de verlichting, nadat alle lampen zijn uitgeschakeld, moet worden vermeden. Het opnieuw inschakelen van de verlichting heeft een vertraging van ongeveer 15 minuten.

4. De verlichting dooft automatisch omstreeks 23.00 uur.

5. Het is verboden de verlichting na 23.00 uur in te schakelen, tenzij hiervoor door een bestuurslid toestemming is verleend.

Winterperiode

Artikel 20

Het is ten strengste verboden de banen te betreden, indien de baancommissie de banen heeft afgesloten. De banen zijn afgesloten, indien dat op de toegangshekken is aangegeven. Ook indien het niet meer vriest kunnen de banen zijn gesloten in verband met beschadiging van de onderlaag tijdens de dooiperiode.

Artikel 21

In de winterperiode zijn de navolgende aanvullende regels van toepassing:

1. Bij sneeuw mag de tennisbaan niet worden betreden; de gevallen sneeuw moet op natuurlijke wijze verdwijnen.

2. Bij ijzel mag de tennisbaan ook niet worden betreden.

3. Bij temperaturen beneden de -5 graden Celcius is het betreden, i.v.m. het risico van beschadigen van de tennisbaan, eveneens niet toegestaan.

Slotbepaling

Bij geschillen over interpretatie van dit Baanreglement beslist het bestuur, of de daartoe aangewezen leden van de baancommissie